PROMINSTAT migrációs metaadatbázis
A Európai Bizottság 6. Keretprogramja által finanszírozott PROMINSTAT (Promoting Comparative Quantitative Research in the Field of Migration and Integration in Europe) program hátterében az nemzetközi migrációra vonatkozó összehasonlítható adatok iránti növekvő igény áll. Az ezredforduló óta folyamatosan növekszik a nemzetközi migráció, és a jelenségkör társadalmi-gazdasági tartalma is alapvető változásokon megy át. Az Európai Uniós migrációs politika és a kapcsolódó szakpolitikák számára kulcskérdés, hogy az integrációs folyamat befolyásolására megfelelő stratégiák kerüljenek kialakításra. A migránsokra vonatkozó jó minőségű és könnyen hozzáférhető adatok segítik a kormányzati szervek, a döntéshozók, a civil szervezetek, a kutatók munkáját, így közvetve a migránsok jobb beilleszkedését szolgálják. A bevándorlók, a migrációs folyamatok jobb megismerése révén csökkenthető a társadalmi kirekesztés, az integráció eredményezte magasabb munkaerő-piaci részvétel pedig a gazdaság prosperitását mozdíthatja elő.
A kutatók és a döntéshozók ma még komoly nehézségekkel találják szemben magukat, ha megfelelő, nemzetközi migrációval kapcsolatos összehasonlítható adatokat keresnek. E jelenségkörről más területekhez képest kevesebb statisztikai információ áll rendelkezésre, illetve ezek kevésbé egységesek. Ennek okai az országok eltérő múltjában, a bevándorlást érintő eltérő jogi keretekben keresendőek. A migrációt érintő statisztikai információkat egészen a legutóbbi időkig a szétforgácsoltság és az alkalmazott fogalmaknak és az információ gyűjtésének összehangolatlansága jellemezte.
Az elmúlt években megnőtt a migráció volumene és jellege is változott. Igaz, hogy nőtt az olyan adatgyűjtések száma is, amelyekben a migránsok elkülöníthetőek, ennek ellenére a hivatalos statisztikák alapján alig van mód a migráció számszerű követésére, és különösen problematikus a társadalmi-gazdasági vonatkozások jellemzése. Az adatrendszerek nem felelnek meg a kor kihívásainak, és csak korlátozottan segíthetik a megfelelő stratégiák kialakítását.
A döntéshozói és kutatói igények megkövetelnék, az új technológiák pedig lehetővé tennék az adatok mind hatékonyabb gyűjtését, feldolgozását és terjesztését, a különböző adatbázisok és kutatások összehangolását és rendszerbe foglalását.
A PROMINSTAT program célkitűzéseivel az adatok minőségének és összemérhetőségének javításához kíván hozzájárulni, a migráció és integráció szempontjából releváns adatforrásokat összegyűjtő metaadatbázis felépítésével, országjelentések, valamint tematikus tanulmányok készítésével. A projekt eredményei statisztikusok és demográfusok mellett egy szélesebb szakértői réteget célozva egyaránt fontosak lehetnek a döntéshozók és a kutatók számára is.
A program elsődleges célja a metaadatbázis létrehozása. Ennek keretében a nemzetközi migrációs folyamatok tanulmányozása szempontjából releváns adatforrások kerülnek összegyűjtésre és leírásra, a leírásokból pedig többszintű, kereshető online adatbázis épül, mely az országos szinten elérhető mikroadatokon túl magában foglalja a lokális adatgyűjtéseket és aggregált statisztikákat is.
A program keretében 27 ország adatbázisai kerülnek feldolgozásra (25 EU ország, valamint Norvégia és Svájc, nem szerepel azonban egyelőre Bulgária és Románia). A metaadatbázis tehát a migrációs és integrációs kutatások szempontjából releváns adatbázisok széles körét tartalmazza. Az adminisztratív, illetve statisztikai adatforrásokon túl olyan adatbázisok is leírásra kerülnek, melyek közvetve tartalmazhatnak a téma szempontjából releváns információkat (pl. lakossági véleményeket).
A meta-adatbázis négy adatbázis-típust különböztet meg: a népszámlálást (census), a személyek nyilvántartását (register), események - személyekhez kötött - nyilvántartását (count), valamint a mintavételes felmérést (survey). Az adatforrások feldolgozása két szinten történik. Az általános leírásban megtaláljuk egyebek mellett az adatgazdára, a hozzáférhetőségre, az adatfelvétel időpontjára és módszerére, az alapsokaságra, a mintanagyságra, illetve az adott adatbázis alapján készült publikációkra illetve statisztikákra vonatkozó információkat. A metaadatbázis az általános leírás mellett tartalmazza az adatbázisok változóit és azok értékeit, e mellett ahol szükséges, a fogalmak magyarázatát, illetve hogy az értékek besorolása nemzetközi osztályozási rendszerre épül-e. Ez utóbbi különösen hasznos annak vizsgálatában, hogy az adott változó-definíciók milyen arányban felelnek meg a nemzetközi standardoknak, (amennyiben persze az adott területen egyáltalán léteznek nemzetközi standardok). Az egyes adatbázisok váltózóinak részletes leírása modellértékű, és mindeddig egyedülálló újdonság.
A részletes kereső segítségével mind az általános leírásban, mind a változók között mód van szabad szavas és strukturált kulcsszavas keresésre, és kereshetünk ország, típus, évszám szerint is.
A meta-adatbázis az eddig feldolgozott közel 1.300 adatbázissal már hozzáférhető (angol nyelven) a program honlapján: www.prominstat.eu.
A program kapcsán országjelentések is készülnek, melyek az egyes országok adatgyűjtési rendszereit vázolják fel egységes szerkezetben. E jelentések célja, hogy átfogó képet adjanak arról, hogy az adatgyűjtések milyen módon szerveződnek, milyen típusú adatforrások hozzáférhetőek, melyek a vizsgált rendszer erősségei és gyengeségei. Számba veszik az adatgyűjtési rendszerekben végbement és tervezett változásokat, felmérik azok aktuális, illetve lehetséges hatásait. A migrációval kapcsolatos adatgyűjtéseket is elemzik, melyekről tematikus tanulmányok készülnek. Az elemzésen túl feladatuk, hogy értékeljék az adott rendszereket, és ajánlásokat tegyenek fejlesztésükre.
A program keretében tanulmányok sora készül többféle megközelítésből. Ezek közül az egyik döntéshozói perspektívából elemzi a nemzetközi vándorlással és migránsok integrációjával kapcsolatos információigényt, számba veszi a rendelkezésre álló adatokat és azok használhatóságát. Megvizsgálja, hogy az egyes adatforrások milyen mértékben képesek kiszolgálni a döntéshozói igényeket; az adatkezelés, a statisztikai adatgyűjtés hogyan lenne úgy szervezhető, hogy az a stratégiai tervezés céljaival minél inkább összhangban legyen. A tanulmány számba veszi, hogy az egyes adatbázisokat milyen célból hozták létre, és csoportosítja őket aszerint, hogy egyértelműen a migránsokat célozzák-e (ilyenek a menekültügyi, vagy letelepedéssel kapcsolatos adatbázisok), vagy általánosabb jellegűek. Választ keres arra, hogyan volna lehetséges az általános adatgyűjtési irányelvek javítása, illetve az adatbázisok minőségének fejlesztése úgy, hogy azok rugalmasan, hatékonyan szolgálják ki a döntéshozói adatigényeket.
A program során 13 témakörben vizsgálják az összehasonlító kutatások lehetőségeit és korlátait. Feltérképezik és értékelik a meglevő adatbázisokat, illetve vizsgálják a metaadatbázis hasznosíthatóságát az adott témakörben. Ezen témakörök a következők:
 • általános demográfiai adatok,
 • migrációs mozgások,
 • bevándorlással kapcsolatos jogi szabályozás,
 • honosítás,
 • közéleti részvétel,
 • foglalkoztatás,
 • keresetek és szociális juttatások,
 • lakhatás,
 • illegális migráció,
 • menekültügy,
 • oktatás,
 • család,
 • egészség.
E tanulmányok számba veszik az adott terület fő kutatási problémáit, valamint azt, hogy milyen típusú adatok lennének szükségesek azok vizsgálatához. Elemzik a rendelkezésre álló adatokat a 27 vizsgált országban, felmérik azok összehasonlíthatóságát, illetve azt, hogy a nemzetközi standardokat - amennyiben léteznek - hol, s mennyiben alkalmazzák, esetenként új standardok kialakítására is javaslatot tesznek. Az egyes kutatási kérdések kapcsán az is megfogalmazódik, hogy az adott témában mely adatok hozzáférhetők, mik a hozzáférés korlátai, megvizsgálják, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján milyen kijelentések tehetők. Végül ajánlásokat tesznek az adatgyűjtés fejlesztésére vonatkozóan mind az egyes országok pragmatikus szempontjait, mind pedig a összehasonlíthatóság igényét szem előtt tartva.
A fenti témakörök kapcsán elért eredményekre támaszkodva két keresztmetszeti tanulmány készül: az integrációval, illetve a diszkriminációval kapcsolatos kutatások lehetőségeiről, irányairól. Mindkét problémakör roppant sokrétű, és feldolgozásuk jórészt a rendelkezésre álló adatokon múlik. E tanulmányok számba veszik az integráció és a diszkrimináció különböző fogalmait, a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálják az egyes módszertani megközelítések erősségeit és gyengeségeit. A tanulmányok természetesen külön figyelmet fordítanak a már meglévő, egyre nagyobb számú publikációra is az adott témakörökben.
A PROMINSTAT programot az osztrák International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) koordinálja. A magyarországi résztvevő a MTA Földrajztudományi Kutatóintézete, illetve annak megbízásából a Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Juhász Judit vezetésével. A metaadatbázisban mintegy 50 magyar, adatforrás leírása található. Népszámlálások mellett demográfiai, menekültügyi, munkavállalási, idegenrendészeti nyilvántartások épp úgy szerepelnek, mint egészségügyi, oktatási adatbázisok, valamint mintavételes felmérések.
A közeljövőben, részben a PROMINSTAT eredményeire építve, átfogó metaadatbázis készül a migráció és integráció szempontjából releváns magyar adatbázisokról Migrációs Adatforrások Online Információs Rendszere néven. A metaadatbázis várhatóan az év második felében lesz online elérhető.